จันทรวิจิตร ก่อศักดิ์. 2023. “การประเมินผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงด้วย‘ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี’ จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ CIPP Model”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 (2):80-93. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/264519.