[1]
มูซอ อ. ฟ., “โปรแกรมการจัดการสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุสำเร็จรูป”, วสส, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 52–64, ธ.ค. 2018.