[1]
ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ., “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแม่บ้านในชุมชนควนขนุน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง”, วสส, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 27–40, ธ.ค. 2018.