[1]
รอดอ้น ภ., เทพอักษร พ., ชูยัง น., และ เต็งโรจน์นภาพร ภ., “ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ จังหวัดตรัง”, วสส, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 26–38, เม.ย. 2019.