[1]
P. Thongnuanual, “ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้”, วสส, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 14–25, ต.ค. 2019.