[1]
พจมานพงศ์ ภ., “การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจในระยะผู้ป่วยนอก”, วสส, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 63–72, เม.ย. 2019.