[1]
R. KADAY, “การพัฒนาและประเมินฉลากยารูปภาพสำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา”, วสส, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 41–50, ธ.ค. 2018.