[1]
จิตอร่าม ป., “สุขภาวะกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”, วสส, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 65–68, ธ.ค. 2018.