[1]
K. Suwannaphant, F. Khotnala, S. Assana, T. Phajan, และ P. Jaliyawanidchakun, “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ”, วสส, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 1–13, ต.ค. 2019.