[1]
ดำขำ อ. ., งามรวี พ. ., และ ไชยช่วย ภ., “การศึกษากิจกรรมทางกายของครูในโรงเรียนมัธยม กรณีศึกษา ครูโรงเรียนมัธยมเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี: -”, วสส, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 70–80, ส.ค. 2020.