[1]
จันทร์แก้ว ก. . และ นฤมิตมนตรี ธ. ., “ผลของยาสมุนไพรบำรุงน้ำนมต่อระดับการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด”, วสส, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 41–51, ส.ค. 2020.