[1]
มณีกุลทรัพย์ ด. . ., โพธิ์อ่ำ อ. ., และ อาสนะ ส., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม”, วสส, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 1–12, มิ.ย. 2020.