[1]
แก้วบรรจักร น. ., ชุมแวงวาปี ป. ., และ สุวรรณพันธุ์ ก. ., “ปัจจัยความรอบรู้ทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, วสส, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 1–15, ธ.ค. 2020.