[1]
พลแพงขวา ศ. ., เนาว์สุวรรณ ก. ., คำมะทิตย์ อ. ., และ เทวะเศกสรรค์ น. . ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 16–26, ม.ค. 2021.