[1]
กิจสมพร จ. . ., รังควัต ว. ., มงคลศิริ พ., และ เทพอักษร พ., “ปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพในประเทศไทย: มุมมองผู้กำหนดนโยบาย”, วสส, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 27–40, ส.ค. 2020.