[1]
พานิคม ช., แต้อารักษ์ ก. ., และ สิริพรหมภัทร ช., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 43–52, ม.ค. 2021.