[1]
ศิริกาล ช., ใขคํา แ. ., มาลีลัย แ. ., และ บุญสู่ ถ. ., “บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 176–189, ส.ค. 2021.