[1]
สุภานันท์ ธ. ., พรหมทอง ก., และ ชุนหบดี อ. ., “รูปแบบการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นโดยการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านควนล้อน ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 190–204, ส.ค. 2021.