[1]
ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ., อัครวีรวัฒน์ ธ. ., และ คงสนิท เ., “การประเมินผลโครงการสมาร์ทเบรนแอนด์เฮล ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 27–42, ม.ค. 2021.