[1]
ไวชมภู น., “การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์มณีเวช”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 219–232, ก.ค. 2021.