[1]
เดชารัตน์ โ., เพชรห้วยลึก พ. ., บัวเจริญ ธ., และ พรหมอ่อน ด., “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”, วสส, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 64–78, ธ.ค. 2020.