[1]
เรืองอร่าม ส. . ., วาสนา ด., รัชตาธนรัชต์ ท., และ รักหาบ อ. ., “การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 109–125, ส.ค. 2021.