[1]
ศรีโพธิ์ เ., ขะชาตย์ ส. . ., และ จันทร อ. ., “คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 166–177, ธ.ค. 2021.