[1]
สินธุแปง พ. . . และ เนาว์สุวรรณ ก. . ., “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 205–218, ส.ค. 2021.