[1]
ตริสกุล บ. ., ทิพยมงคลกุล ม. ., เอมยงค์ ณ., และ อุทิศ เ. ., “Perceived Stigma, Social Support, and Quality of Life among People Living with HIV/AIDS in Lopburi Province”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 18–32, พ.ย. 2021.