[1]
จันทร์วิน บ., วิชช์วัฒนางกูร อ., จันทร์แย้ม อ. . ., และ เจียประเสริฐ ส., “ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก: -”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 119–133, เม.ย. 2022.