[1]
สิริธัญญ์สกุล ท. ., “การประเมินผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะโลหิตจางจาก ธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินที่ผิดปกติ”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 102–116, มี.ค. 2021.