[1]
รุณเลิศ ช., “การศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพรังสีเทคนิคที่พึงประสงค์ของนักรังสีเทคนิค ในระบบบริการสุขภาพ”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 1–16, ก.พ. 2022.