[1]
อินพรม จ. ., วรเดช ส. ., เทพอักษร พ., และ ไชยเมล์ ป. ., “การเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินจากการประกอบอาชีพ: การทบทวนวรรณกรรม”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 83–99, ส.ค. 2021.