[1]
ทองธรรมชาติ ป., ฟักคำ ศ. . ., ยันตรปกรณ์ อ. . ., และ พูนธนานิวัฒน์กุล เ. ., “การพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าสำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 67–79, พ.ย. 2021.