[1]
เกะรา โ. . ., ดือเร๊ะ น., และ เทียมแก้ว ร., “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดปัตตานี”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 80–95, พ.ย. 2021.