[1]
โล่สถาพรพิพิธ ส. . และ เทพอักษร พ., “วัคซีนโควิด-19 : แผนสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” กับ ‘ความกังวลหมู่’ ที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ในประเทศไทย”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 216–219, เม.ย. 2021.