[1]
พูนธนานิวัฒน์กุล เ. ., ยันตรปกรณ์ อ. ., จันทร์เที่ยง ป. ., เพาะบุญ เ., และ รตนวิบูลย์สุข น. ., “ปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 187–203, ธ.ค. 2021.