[1]
สุวรรณชาติ จ. ., P. . UNG, จันทะขิน ย. ., และ เพ็ชรสมบัติ ร., “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจิตพิสัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรม การดูแลตนเองต่อการเกิดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 118–130, ส.ค. 2022.