[1]
ไกรรินทร์ ฐ., ประเสริฐชัย อ. ., และ สีตกะลิน พ. . . . . . . ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ต่อบริการของกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคตามมาตรฐาน ISO 15189 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 46–64, ส.ค. 2022.