[1]
ประภาอินทร์ ป. . และ ราศิริ ส., “The 10 แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 233–237, ส.ค. 2021.