[1]
ยกพลชนชัย ช., แพงประโคน ญ. ., และ ดวงศรี จ., “ผลของโปรแกรมความปลอดภัยในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ครัวเรือน บ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 1–17, เม.ย. 2022.