[1]
โพธิ์อ่ำ อ. . และ สมการณ์ น. ., “การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 146–155, เม.ย. 2022.