[1]
ตามเดช ด. . และ ใจเที่ยง ณ., “การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 78–92, เม.ย. 2022.