[1]
สังข์ทอง จ. และ ตันติวิบูลชัย น. ., “ความรู้ ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 33–45, มิ.ย. 2022.