[1]
อมรภิญโญเกียรติ ต. ., “บทบาทของการใช้หุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตากสิน”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 160–171, ส.ค. 2022.