[1]
เทพอักษร พ., “คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าสู่การจัดอันดับด้านวิจัย สาขาสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในระดับโลกได้อย่างไร”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 247–251, เม.ย. 2022.