[1]
ผลแก้ว ศ., บุญขาว ล., ควรพงษากุล ส. ., และ มั่นวงศ์ เ. ., “ความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูรานจากน้ำ ที่ปนเปื้อนของเกษตรกรปลูกผัก ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 106–117, ส.ค. 2022.