[1]
หมื่นเพชร เ. ., ไชยวัน พ. ., และ นพมณีจำรัสเลิศ แ. ., “ผลของโปรแกรมไทยต่อพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมเด็กออทิสติก และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และความเครียดของผู้ดูแล: กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, วสส, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 1–14, เม.ย. 2023.