[1]
กาลเขว้า ป. ., เครือสถิต อ. ., ภูสระแก้ว เ. ., กิตติวงศ์วิสุทธิ์ อ., และ กาลเขว้า เ. ., “การรับรู้ และความคาดหวังต่อคุณภาพบริการปฐมภูมิ ของผู้รับบริการ จังหวัดขอนแก่น ”, วสส, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 44–58, เม.ย. 2023.