[1]
ดาวโรจน์ น. และ ขจรกิตติยา เ. ., “พฤติกรรมการสะท้อนคิดและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ”, วสส, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 48–64, ส.ค. 2023.