[1]
สลีอ่อน ธ. ., “ความชุกและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อการประสบอันตรายในการทำงานบนที่สูงของสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในประเทศไทย”, วสส, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 15–30, ส.ค. 2023.