[1]
ถิ่นนัยธร ป. . ., โกเอี้ยน อ. ., และ รักษานาม บ. ., “ผลการใช้ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง”, วสส, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 31–47, ส.ค. 2023.