[1]
สุธีรางกูร พ., สมิทธิ์นราเศรษฐ์ อ. ., มากมา ม. ., และ แก้วอนันต์ ช., “ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชนกึ่งเมือง”, วสส, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 24–36, พ.ย. 2023.