[1]
จันทรวิจิตร ก. . . ., “การประเมินผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงด้วย‘ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี’ จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ CIPP Model”, วสส, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 80–93, ส.ค. 2023.